#

 

บรรยายพิเศษเรื่อง VLSI Photonics

Section Written by Administrator / Wednesday, 26 October 2011 15:47บรรยายพิเศษเรื่อง VLSI Photonics

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สมาคมเลเซอร์และอิเล็กโตรออปติกส์ ส่วนประเทศไทย(IEEE LEOS Society: Thailand Chapter) จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่(แยกถนนวิทยุ) วันอังคารที่ 10กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 9.00-11.30 น. โดย Prof. Dr. El-Hang Lee, IEEE-LEOS Distinguished Lecturer จาก INHA University ประเทศเกาหลี

ในหัวข้อเรื่อง "VLSI Photonics: Science and Engineering of Micro/Nano-Photonics" ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย วิศวกรจากภาคอุตสาหกรรม นักศึกษา และผู้สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวงจรรวมความเร็วสูง ที่นำศาสตร์ของโฟโตนิกส์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าฟังบรรยาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น สำหรับรายละเอียดที่เป็นเนื้อหาในการบรรยายและประวัติวิทยากร ระบุไว้ในเอกสารแนบ โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

>> โทร 029883655 ต่อ 2331